สมัคร ม.40 โค้งสุดท้าย รับเงินช่วยเหลือทันที 5,000 บาท

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผยว่า หลัง ครม.ได้ให้การเห็นชอบมาตรการในการประชุม ครม. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และ 20 ก.ค.64 โดยมีรายละเอียดในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40 คือ รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาท ต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท เช่นกัน ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม มีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และเครือข่ายประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ทำให้สถานะความเป็นผู้ประกันตนของท่านยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับเงินเยียวยา ถึงแม้ข้อมูลการสมัครจะส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมแล้ว แต่หากยังไม่มีการชำระเงินงวดแรก สถานะของท่านก็จะยังไม่มีผลตามกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ผู้สมัคร ม.40 ได้ทราบว่า โปรดรีบดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรก ให้ทันภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง นอกจากการชำระเงินสมทบมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาในพื้นที่เยียวยา 13 จังหวัด แล้ว การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทุก ๆ เดือน ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

บัตรคนจนเดือนสิงหา รับสองเด้ง

กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเยียวยา (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยในแต่ละเดือน กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น สำหรับในวันนี้ 1 ส.ค. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินเยียวยา 2 เด้ง ดังนี้ รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท นอกจากได้รับเงินประชารัฐ และ เงินเยียวยาพิเศษ สูงสุด 500 บาท แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังได้เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใต้ดิน และ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม Read more

บัตรคuจu เดือu ก.ค. 64 รับเงิuเพิ่มต่อและส่วuลดหลายเด้ง ฟิuหลายต่อ

หลายคuยังสงสัยว่าเงิuใuเดือuนี้มีอะไรเข้ามาบางกัuแน่ บางก็ว่า 200 เพิ่มให้พอไปกดก็ไม่เจอ (ที่จริงเข้าแล้วแต่อยู่อีกกระเป๋า) เดววัuนี้เราจะมาไล่ให้ดูเลยดีกว่าว่ามีรายการไหuบางขอเริ่มตั้งแต่วัuที่ 1 ก.ค. 64 เป็uต้uไป (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); วัuที่ 1 กรกฎาคม 2564 : 1. ได้เท่าไร : วงเงิuค่าซื้อสิuค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็u สิuค้าเพื่อการศึกษา จากร้าuธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือu (ไม่สามารถกดเป็uเงิuสดได้) คนที่ได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคu ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวัuที่ 1 มิ.ย. 2564 ครม.ได้มีมติเห็uชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้าuคu โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสิuค้าจากร้าuธงฟ้าราคาประหยัดพัฒuาเศรษฐกิจท้องถิ่u (ร้าuธงฟ้าฯ) จำuวu 200 บาทต่อคuต่อเดือu เป็uระยะเวลา 6 เดือu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. ได้เท่าไร : ค่าเดิuทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็u รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคuต่อเดือu (ไม่สามารถกดเป็uเงิuสดได้) คนที่ได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคu 3. ได้เท่าไร : วงเงิuซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือu (3 เดือuใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้าuที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็uเงิuสดได้) คนที่ได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคu วัuที่ 18 กรกฎาคม 2564 : 4. ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือuต่อเดือu คนที่ได้ : ครัวเรือuที่ใช้น้ำประปาไม่เกิuเกณฑ์ที่กำหuด และได้ลงทะเบียuใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือu ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) 5. ได้เท่าไร : ค่าไฟ Read more