ลูกหนี้เฮ! ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อนำไปปิด “หนี้นอกระบบ” วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

เชื่อว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้หลายคนต้องกู้หนี้ยืมสินกันมากขึ้น และหนึ่งในแหล่งกู้หนี้ยอดฮิตนั่นก็คือ หนี้นอกระบบ ซึ่งที่เจ้าหนี้ตัวนี้ฮิตเนื่องจากเป็นหนี้ที่กู้ง่าย แต่แลกมาด้วยดอกเบี้ยที่แพงมาก เผลอๆดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นซะด้วยซํ้า ทำให้หลายคนประสบปัญหาจ่ายไม่ทัน จนดอกเบี้ยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
‘ธนาคารออมสิน’ เลยเสนอ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ออกมา เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค สูงสุดถึง 50,000 บาท ต่อราย แถมไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยที่ตามมา เพราะอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% ต่อเดือนเท่านั้นเอง หากสนใจสินเชื่อตัวนี้ สามารถอ่านรายละเอียดตามข้างล่างนี้ได้เลย

รายละเอียด สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติที่ต้องมีหากต้องการกู้สินเชื่อ

 • ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย
 • บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และหากรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้คืน ต้องบวกกันแล้วไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ ที่ติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ( นร.1 )

 

วงเงินที่ธนาคารปล่อยให้กู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ให้กู้ตามหนี้นอกระบบจำนวนจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้คืน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องเสีย : 1% ต่อเดือน (ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่)

 

 

ระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระคืน

 • ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

หลักประกัน

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

 

เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้คำ้ประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ผู้กู้ประกอบอาชีพ
 • กรณีที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

หมายเหตุ : ท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115