ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มตกหล่นเช็ควิธีที่นี่

“ประกันสังคม” รอบ 2 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ

โดยพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ( ก.ค.-ส.ค. 64 ) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยาใน 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ 13 จังหวัด

จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน ช่วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564

ส่วนนายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564

ประกันตนมาตรา 39 พื้นที่ 13 จังหวัด

ได้รับเยียวยา รอบ 2 คนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด

ได้รับเยียวยา รอบ 2 คนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด

กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564

กรณี จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้ครั้งละ 5,000 บาท หรือคราวเดียว 10,000 บาท

ส่วนมากผู้ประกันตนจะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา และมีบางส่วนที่จะได้รับเงินในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564 นี้ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังตกหล่นเพราะไม่ได้รับสิทธิ

ล่าสุด เพจ ไทยคู่ฟ้า เตือนนายจ้าง/ผู้ประกันตน ม.33,39,40 กลุ่มตกหล่น อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 64

นายจ้าง/ ผู้ประกันตน ม.33,39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 64

โดยกรอกเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดที่ www.sso.go.th) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) และนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์การเยียวยา ม.39 และม.40

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33

-หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

หมายเหตุ

-สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 หากมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ตามมติครม.ผู้ประกันตน ม.39-ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวักควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

-แต่หากเป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น