ช้างไทยเปิดให้กู้ 3 หมื่นบาท

สินเชื่อบุคคลช้างไทย ผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือ

เอกสารเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ วงเงินอนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บาท สูงกว่า 100,000 บาท ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 50 ปี

พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป

อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป

มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา

มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น

ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน

บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

วงเงิน ตั้งแต่ 8,000 บาท สูงกว่า 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน

วงเงินกู้ ส่วนที่เกิน 50,000 บ. ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน

และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ถ้ามี

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าถ้ามี

สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าถ้ามี

เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป

หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้

หลักประกันสินเชื่อ

คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท
สมุดบัญชีเงินเดือน สำหรับนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
การยื่นใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ
แบบประเมินคุณสมบัติผู้กู้

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
นำใบสมัครที่กรอก และลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ฝ่ายสินเชื่อ
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400