ออมสินให้ยืม 50,000 บาท เปิดลงทะเบียนแล้ว

สินเชื่อรายย่อยเ ป็นโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนหนึ่งในโครงการของรัฐบาล วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

ปิดหนี้นอกระบบ
ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
ใช้จ่ายยามจำเป็นและยามฉุกเฉิน
ต้องไม่นำไปจ่ายหนี้คืนในระบบ

 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
เป็นผู้มีอาชีพ มีรายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
มี่ถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน ถ้ามี

 

เอกสารรายรับ รายจ่าย ถ้ามี

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ โทร 0 2614 9512