แจก นักเรียน คนละ 2,000 บาท

หลังจากการประชุม ครม เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมาสำหรับประชาชน

ถือเป็นข่าวดีที่ยังต้องรอคอยของผู้ปกครองที่กำลังแบกรับภาระหลังแอ่นในส่วนของค่าเล่าเรียนบุตร หลาน แม้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงการเรียนออนไลน์ แต่ค่าใช้จ่ายยังวิ่งไม่หยุด

ล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอของบประมาณ 21,600 ล้านบาท จ่ายตรงให้ผู้ปกครองกว่า 10.8 ล้านคน

 

คนละ 2,000 บาท โดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี รวมถึงขอให้เอกชนลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองไว้ก่อน

นอกจากนี้ยังเสนอลดช่องว่างการเรียนรู้และผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป จัดทำสื่ออุปกรณ์เรียนออนไลน์ให้นักเรียนกลุ่ม ป.4 – ม.6

และอาชีวศึกษา ยืมเรียน รวมทั้งช่วยผู้ปกครองที่ถูกเลิกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

 

เงินช่วยเหลือเยียว ย านักเรียน คนละ 2000 บาท คาดว่าจะโอนให้วันที่ 31 สิงหาคม โดยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาฯ

กำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด ก่อนจะจ่ายเงินผ่านทางสถานศึกษา หรือว่า โรงเรียนที่เด็กๆ เรียนอยู่

ได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.

 

 

ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน

และ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563