กรุงไทย ใจป้ำ ให้ยืม 1 ล้าน ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน ไม่ต้องมีคนค้ำ

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เช็กที่นี่ เยียวยาน้ำท่วมไร่ละหมื่น

cr.bangkokbiznews.com

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เช็กที่นี่ เยียวยาน้ำท่วมไร่ละหมื่น

ตรวจสอบอัปเดตความสนใจ เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เช็กที่นี่ เยียวยาน้ำท่วมไร่ละหมื่น งบประมาณกว่า 1.5 แสนล้านบาท

ใกล้ถึงฤดูกาลเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ท่ามกลางน้ำท่วมหลายแสนไร่ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ต้องได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้หวัง เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

กรุงเทพธุรกิจ เกาะติดอัปเดตความคืบหน้า มาตรการเยียวยาเกษตรกร มาต่อเนื่อง เช็กที่นี่รายงานครบจบ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องเงิน เรื่องงบประมาณแผ่นดิน

 

เริ่มที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เห็นชอบตาม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (ปีที่ 4) วงเงิน 86,740.31 ล้านบาท

2. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (ปีที่ 4) วงเงิน 8,022.69 ล้านบาท

3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 55,364.75 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เช็กที่นี่ เยียวยาน้ำท่วมไร่ละหมื่น

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นหลักประกันในรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนานเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาข้าว ตามข้อเสนอของ นบข. ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2562/63 จนถึงปีการผลิต 2564/65

ขณะที่ สถานการณ์ข้าวไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ ปี 2565/66 รอบที่ 1 นาปี พื้นที่เพาะปลูก 62.84 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.02 ล้านไร่ +0.03%

  • พื้นที่เก็บเกี่ยว 60.58 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.73 ล้านไร่ (+1.22%)
  • ผลผลิต 26.92 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.55 ล้านตันข้าวเปลือก (+2.09%)
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียน 4.677 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 62.68 ล้านไร่ รอบที่ 2 ขึ้นทะเบียน 0.442 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 7.00 ล้านไร่ และ ปี 2565/66 รอบที่ 1 ( 30 ส.ค. 65) เพาะปลูก เม.ย.- ต.ค. 65 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4.078 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 55.00 ล้านไร่

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือเงินช่วยเหลือชาวนา 2565  ไร่ละ 1,000 บาท ชาวนารับเงินสูงสุด 2 หมื่นบาท กรอบวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการเข้าสู่ที่ประชุม ครม. รอการพิจารณาคาดว่าจะเป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เนื่องจาก  ธ.ก.ส. นัดโอน 19 ต.ค. สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 65 ในงวดแรก เช็กที่นี่

 

เยียวยาเกษตรกรถูกน้ำท่วม ไร่ละ 11,780 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เฝ้าติดตามและประเมินระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่กำหนดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 15 วัน และขอให้มีการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

– ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

– พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

– ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้

  1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  3. สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท

อ้างอิง ทำเนียบรัฐบาล , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรุงเทพธุรกิจ

———————————————

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า กรุงไทย ใจป้ำ จากธนาคารกรุงไทย ให้กู้ยืมเงินได้สูงสุด 1 ล้านบาท สามารถสมัครขอเงินกู้ออนไลน์ผ่านทางแอป Krungthai NEXT ได้ทันที สำหรับบุคคลทั่วไป ผ่อนเพียงหมื่นละ 10 บาทต่อวันเท่านั้น ไม่ต้องมีคนค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบ ให้ไปกู้กับธนาคารโดยตรงจะดีกว่า สำหรับใครที่สนใจ ไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้เลยที่ด้านล่าง

จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

-ให้วงเงินสูง ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน
-ให้กู้เงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อได้
-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกันในการกู้
-กู้ได้ง่ายๆ ผ่านทางแอป Krungthai NEXT

กรุงไทย ใจป้ำ

วงเงินให้กู้ยืม

-บุคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจํา กู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ และกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
-ผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อย ทั่วไป กู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 5 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ย

บุคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจํา คิดอัตราดอกเบี้ย 20 % ต่อปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

หนังสือรับรองรายได้ที่เป็นต้นฉบับ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้

 

กรุงไทย ใจป้ำ

 

Statement

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement 3 เดือน
-ผู้ประกอบการ ร้านค้าย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

ช่องทางขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 111 1111