กู้ได้ง่ายสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่อเงินกู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งสินเชื่อหนึ่งรายเอียดมีดังนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่น – เพื่อเป็นเงินทุน – เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ – เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ – ชำระหนี้สินอื่นๆ – ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี 2.เงินกู้ระยะยาว • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) 3.หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ • ​ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) **ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้ รายละเอียดการสมัคร 1.เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ Read more

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท * ทั้งนี้  เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)    เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี    เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการ ชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่สามารถกู้ร่วมได้ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร หลักประกัน ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 มีอายุครบ 20 Read more

สินเชื่อกสิกรไทย รอผลไม่เกิน 30นาที – สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น. ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน ผ่าน K PLUS วอร์ซัน ล่าสุด กู้เงินถูกกฎหมาย รู้ผลอนุมัติว ได้เงินก้อนไปใช้กันที “สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan: กู้เงินด่วน เงินก้อนทันใจ กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที” รายละเอียดการสมัคร (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย – ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป – ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว) – มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ – มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด – ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ หมายเหตุ : กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด เอกสารประกอบการสมัคร • ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อง่ายๆ ผ่าน K PLUS กู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้เอกสาร* • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น เอกสารแสดงตัวตน – สำเนาบัตรประชาชน หรือ – สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย) หมายเหตุ : 1.ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร 3.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS อนุมัติง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : *สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ Read more

สินเชื่อห่วงใย กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน ได้ขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ล่าสุดธนาคารออมสินเตรียมปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท ภายใต้ชื่อสินเชื่อ ห่วงใย สามารถขอยื่นกู้ ผ่านแอปพริเคชั่น MyMo ดอกเบี้ยต่ำ รายละเอียดขั้นตอนขอยื่นกู้ มีดังนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); สินเชื่อห่วงใยคืออะไร? คุณสมบัติ – จำกัดผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป – วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท – อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน – ไม่ต้องค้ำประกันใดๆ ทั้งสิน – ไม่ต้องชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 งวดแรก – กำหนดผ่อนชำระคืน เงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี – สามารถ ยื่นกู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น วิธีการขอสินเชื่อห่วงใย ผ่าน แอป MyMo 1. เข้าแอป MyMo เลือกกดจองสิทธิ์ที่นี่ 2.อ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้ให้ครบถ้วน 3.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อจองคิว จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 4.ระบบได้รับข้อมูลผู้ยื่นกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแจ้งวันที่ได้รับสิทธิ์พร้อมเวลาที่นัดหมาย โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้า ล็อคอินเข้าแอป เพื่อกดยืนยันการขอกู้สินเชื่ออีกครั้ง ตามกำหนดวันที่นัดหมาย จากนั้นธนาคารออมสินจะแจ้งผลให้ทราบในวันถัดไป ผ่านแอป MyMo และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมผ่าน แอป(Digital Contract ) และรับ เงินกู้ เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

Speedy Cash ให้ยืม ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ อนุมัติง่าย

เงินหมุนเวียน สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash เงินให้กู้ยืม จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน เบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด และไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ เพื่อให้คุณรับมือรับ ทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตได้อย่างอุ่นใจ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); สำรองเงินสด ในบัญชีออมทรัพย์ พร้อมใช้ตลอด 24 ชม. – รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี   จุดเด่นสิเชื่อ Speedy Cash e-card – มีวงเงินพร้อมใช้ ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม. – สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY – วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน – เลือกชำระ คืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้ ขั้นตอนการสมัคร 1. เลือกสมัครสินเชื่อ และ บัตรเครดิต 2. เข้าหน้า Speedy Cash 3. เลือกวงเงิน และ ระยะเวลา 4. ระบุรหัสอ้างอิง 1 สำหรับรหัสพนักงานขาย 5. เลือกบัตรเดบิต และ รูปแบบการผ่อนชำระ   คุณสมบัติ 1. มีอายุระหว่าง 20-60 ปี 2. สำหรับพนักงานประจำ รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท /เดือน (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) 15,000 บาท หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้ เอกสารประกอบในการยื่นขอสมัคร   เอกสารยืนยันตัวตน – สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและ รูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารยืนยันรายได้ – สลิปเงินเดือน ปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน Read more

กรุงไทย ให้ยืม 10,000 บาท เบิกเงินผ่านตู้ ATM ไม่ยุ่งยาก

เมื่ออยู่ในภาวะฝืดเคือง หนึ่งในทางออกก็คือการยืมเงิน ซึ่งนอกจากการยืมเงินออนไลน์เเล้ว ก็จะมีการยืมเงินที่ตู้ ATM ด้วย เกิดเป็นคำถามว่าเราสามารถยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันที่เราจะสามารถกดยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทย/ทำเป็นเงินด่วน โอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้ ดังนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   1.ยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทย (สหกรณ์) กรณีเเรก บัตร ATM กรุงไทย สามารถใช้ยืมเองฉุกเฉินผ่านตู้ ATM ได้ หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งขั้นตอนในการยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้ -เสียบบัตร ATM กรุงไทย, กดรหัส เเล้วเลือกบริการอื่นๆ -เลือกบริการอื่นๆ อีกครั้งเเล้วกดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ -กดรับเงินกู้ เเล้วระบุจำนวนเงินที่ต้องการกู้ -รอรับสลิป โดยการยืมเงินผ่านบัตร ATM จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร -ถอนเงินที่ยืมมาได้เลย ซึ่งการยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ สำหรับผู้ที่ออมเงินกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น 2.ยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทย (บัตรเงินด่วนกรุงไทย)     กรณีสอง ในกรณีที่สองนี้คือการยืมเงินจากตู้ ATM (ที่หลายท่านเรียกว่ายืมเงินจากบัตร ATM กรุงไทย) ผ่านบัตรกดเงินสด KTC Proud ซึ่งสามารถสมัครเพื่อใช้ยืมเงินด่วนผ่านตู้ ATM ได้สะดวก รวดเร็วมากๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้นอกระบบ โดยสามารถสมัครบัตรกดเงินสด KTC Proud (บัตรเงินด่วน) ได้เพียงมีรายได้สูงกว่าเดือนละ 12,000 บาท เเละมีอายุงานในที่ปัจจุบันมากกว่า 4 เดือน เพื่อใช้ยืมเงินที่ตู้ ATM ผ่านบัตร KTC Proud ในยามฉุกเฉิน นอกจากนั้นจะเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ผ่านเเอพ KTC Mobile เป็นเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ก็ยังได้ เเละยังใช้ผ่อนชำระ 0% หรือผ่อนเเบบมีดอกเบี้ย ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือนได้ด้วย โดยทาง KTC ก็ได้เเจ้งว่าการสมัครนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ มีวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (10,000-3 ล้านบาท) ทราบผลอนุมัติใน 5 วันทำการ เมื่อสมัครบัตร KTC Proud Read more

บัตรเงินด่วน Xpress Cash เงินเดือน 7,500 ก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำ เช็กเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารกสิกรไทยออกมาเปิดตัว บัตรเงินด่วน Xpress Cash “รูดซื้อ กดเงินสด รูดผ่อน” ทำได้ครบจบในบัตรเดียว ฟรีค่าธรรมเนียม แถมด้วยสิทธิพิเศษรูดผ่อนสินค้า นานสูงสุดถึง 36 เดือนบัตรเงินสดสมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือน ผ่านธนาคารกสิกรไทย กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินเร็ว เงินเดือน 7,500 บาทก็สมัครได้และยังให้ผ่อนคืนต่ำสุด 200 / 500 บาทต่อเดือน เพียงแค่กดสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่านแอป K PLUS ก็ได้กู้เงินถูกกฎหมาย ปลอดภัย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});       จุดเด่นบัตรเงินด่วน Xpress Cash ดียังไง 1. เงินเดือน 7,500 บาท กู้ง่ายไม่ต้องค้ำประกัน 2. ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 3. อนุมัติไวใน 15 นาที 4. รูดผ่อนสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ผ่อนนาน 36 เดือน ใช้บัตรผ่อนสินค้า จ่ายคืนน้อย ผ่อนสบาย 5. ลดดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปี ผ่อนแบบลดต้นลดดอก 6. จ่ายคืนเริ่มต้นแค่ 3% / 5% หรือไม่น้อยกว่า 200 / 500 บาท จากวงเงินบัตรเงินสดที่ใช้ไป 7. ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีและค่าธรรมเนียมกดเงินสด คุณสมบัติ บัตรเงินด่วน Xpress Cash มีดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. อายุ 20-70 ปี 3. ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป 4. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว) 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ 6. ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น Read more

วิธีสมัครยืมเงิน LINE BK ยืม 6,000-20,000 ไม่ค้ำประกัน ไม่ใช้สลิป

LINE BK ให้ยืมเงิน 6,000-20,000 อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน วงเงิน ให้กู้ยืม จาก LINE BK สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกสบาย กู้เงินจาก LINE BK อนุมัติไว รู้ผลทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี เบิกถอนเงินได้ง่าย แค่โอนผ่านไลน์ คิดดอกเบี้ยรายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ใครที่กำลังเดือดร้อน ลองมาขอเงินกู้จาก LINE BK กันดู (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่น LINE BK วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ เปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงินก้อนเข้าบัญชีได้ง่ายๆ โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน   อนุมัติไว รู้ผลทันที ใช้วงเงินได้เลยหลังได้รับอนุมัติ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)   ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี เลือกรูปแบบการเบิกถอนที่เหมาะกับคุณ จะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ายคืนเป็นรายครั้งตามที่สะดวก ฟรี! ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่น เพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วงเงินพร้อมใช้ จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บาท คิดดอกเบี้ยรายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น เบิกถอนเงินได้ง่าย แค่โอนผ่านไลน์ ยอดขั้นต่ำในการกดเงิน 200 บาท วงเงินผ่อนชำระ รับเงินก้อน ผ่อนสบาย จ่ายเป็นงวด ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่าปรับ ยิ่งผ่อนเยอะ ดอกยิ่งลดไว ไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง ยอดขั้นต่ำในการกดเงิน 6,000 บาท วิธีการสมัคร คุณสมบัติ เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย มีบัญชีเงินฝาก LINE BK รายได้ขั้นต่ำ วงเงินให้ยืม: 7,000 บาทต่อเดือน วงเงินให้ยืมนาโน: 5,000 บาทต่อเดือน เอกสารประกอบการสมัคร เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ใช้เพียงเอกสารเพื่อยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 7 เดือน ธนาคารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง Read more

เฮงลิสซิ่งเคาะสินเชื่อให้ยืม 20,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล เฮงลิสซิ่ง เป็นตัวช่วยแก้ทุกปัญหา ด้านการเงิน เติมเต็มทุกความต้องการ ได้เงินก้อน ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีคนค้ำ ช่วยเหลือทุกอาชีพ ที่กำลังประสบปัญหา ด้านการเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล เฮงลิสซิ่ง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องโอนก่อนทุกกรณี รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่น รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ เอกสารไม่ยุ่งยาก ผ่อนดี รับเงินเพิ่ม ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน ผ่อนชำระได้นาน 12,18,24,36 งวด เลือกซื้อเลย รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ มีรายได้ประจำ 6,000 บาท ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป และไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ มีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 แห่ง มีพักอาศัยปัจจุบัน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่ทำงาน ไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง (ต้องระบุตำแหน่ง รายได้ และวันที่เริ่มงานด้วย) อายุไม่เกิน 1 เดือน สลิปเงินเดือนฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือหลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก สมัครสินเชื่อเฮงลิสซิ่งออนไลน์ คลิกที่นี่ หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

อนุมัติง่ายทุกอาชีพ สินเชื่อ Smart Money 30,000 บาท

บริการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล จากธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ทุกอาชีพ ให้วงเงินกู้สูง ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ในการขอกู้เงิน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ใครที่กำลังต้องการเงินจากธนาคารกรุงไทย ลองไปดูรายละเอียดกันได้เลย จุดเด่น – กู้เงินได้ง่าย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน การขอเงินกู้ – ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือให้กู้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ – ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้ เลือกซื้อเลย วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด – ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ – ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย – คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น และลดดอก ทุกคน คุณสมบัติผู้กู้ – ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว – บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน – มีอายุการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี – เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน เปิดร้าน 2 ปี ขึ้นไป เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ – ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ที่เชื่อถือได้ ของผู้ขอเงินกู้ – สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอเงินกู้ – สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอเงินกู้ – บัตรประจำตัวพนักงาน ผู้ขอเงินกู้ (ถ้ามี) Statement – ผู้ที่มีรายได้ประจำ ทางธนาคารให้ใช้ Statement ย้อนหลัง Read more